ประวัติความเป็นมา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   

.......... ภาควิชาคณิตศาสตร์   เป็นภาควิชาหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สถาบันราชภัฏนครราชสีมา  ซึ่งก่อตั้งเมื่อมีประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2518 ทำให้วิทยาลัยครูนครราชสีมาได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา  โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ในขณะนั้นสังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์และมุ่งผลิตบัณฑิตเฉพาะสาขาการศึกษา  ต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ในวันที่ 25 มกราคม  2538 วิทยาลัยครูนครราชสีมา  เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏนครราชสีมา คณะวิชาวิทยาศาสตร์เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในส่วนของภาควิชาคณิตศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทโดยวางแผนการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ เอกสถิติประยุกต์  จึงเปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  ในปลายปีการศึกษา 2541 ได้มีพระราชบัญญัติการแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏฉบับใหม่ แต่ละคณะไม่มีภาควิชา ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารวิชาการของคณะจากแบบมีภาควิชาเป็นการบริหารแบบโปรแกรมวิชา โดยใช้ชื่อว่าโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ โดยทำการสอนทั้งหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต(สถิติประยุกต์)จนถึงปัจจุบัน

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

..........เอกลักษณ์ของโปรแกรมวิชา คือ  แหล่งผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการ ทางคณิตศาสตร์และสถิติของท้องถิ่น