อาจารย์วิมลยา เนื้อทอง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
อาจารย์วิมลยา  เนื้อทอง

คุณวุฒิ :

วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

วท.ม. (สถิติประยุกต์)


ผลงานวิชาการ :

-


เบอร์โทรศัพท์ :

044-009-009 ต่อ 3232


อีเมล์ :

-อาจารย์วิมลยา  เนื้อทอง

อาจารย์