อาจารย์กัญญาภัค เลี่ยมอยู่ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
อาจารย์กัญญาภัค  เลี่ยมอยู่

คุณวุฒิ :

วท.บ. (คณิตศาสตร์)

วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)


ผลงานวิชาการ :

-


เบอร์โทรศัพท์ :

044-009-009 ต่อ 3231


อีเมล์ :

-อาจารย์กัญญาภัค  เลี่ยมอยู่

อาจารย์